Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
104/QĐ-UBND 19/12/2023 Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 và hộ nghèo chi tiết năm 2024
38/KH-UBND 11/09/2023 Kế hoạch rà soát hộ nhèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023
24/KH-UBND 04/04/2023 Tổ chức giải bóng chuyền hơi nam, nữ “Chào mừng Hội thi tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh” trong nhân dân các dân tộc xã Bản Díu năm 2023
18-KH/UBND 21/03/2023 Kế hoạch tổ chức hội thi tuyên truyền xoá bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc xã Bản Díu năm 2023
15-KH/UBND 15/03/2023 Kế hoạch chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2023
15/03/2022 TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC XÃ BẢN DÍU (1945 - 2015)
Số:128/QĐ-UBND 16/11/2021 Quyết định công nhận danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục từ năm 2019 - 2021
Số: 127/QĐ-UBND 15/11/2021 Quyết định công nhận gia đình văn hóa năm 2021
Số:25/BC-UBND 11/11/2021 Công văn về việc tham gia ý kiến cho sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết 40/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Số:102/BC-UBND 08/11/2021 Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 6 - cơ sở vật chất văn hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới