Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Tổ chức lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho cán bộ giáo viên trong huyện

08/08/2016 00:00 371 lượt xem

Từ ngày 27/7 đến ngày 6/8/2016 Phòng giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Xín Mần tổ chức 6 lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho toàn thể cán bộ, giáo viên trong ngành trước khi bước vào năm học mới.

 Trong thời gian bồi dưỡng các cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục của huyện được các đồng chí Báo cáo viên của huyện truyền đạt 9 chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; Những nội dung cơ bản của của Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ Tỉnh, Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ huyện; Chương trình hành động của Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;  chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Một số nội dung trong Kế hoạch số 444/KH- SGDDT ngày 30/6/2016 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang về triển khai, quán triệt Kế hoạch, hành động của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục Đào tạo; Quán triệt, triển khai Đề án số 02/ĐA-TU về đưa kỹ năng sống vào trong trường học. 

Qua Lý luận chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục huyện Xín Mần đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất lớn và mang tính thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành về chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tình hình hiện nay. Qua đó, cũng phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động khác do ngành giáo dục và đào tạo phát động./. 


Tin khác